اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

اعضاء هیئت مدیرهدارا بهروش
رئیس هیت مدیره


مهرداد محرابی
نایب رئیس و دبیر

شهرام محمد
مسئول امور مالی


احمد رفاهی
بازرس


مصطفی ناجیپور
مشاور

▲TOP